mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Business koučing

Finančný management a rozpočtovanie

Business koučing – Finančný management a rozpočtovanie

Pomáha vám lepšie porozumieť vašim financiám, spravovať váš rozpočet, plánovať investície a maximalizovať zisk. Kouč vám poskytuje nástroje a stratégie na efektívne riadenie vašich financií, čo vám pomôže dosiahnuť finančnú stabilitu a úspech vo vašom podnikaní.

Analýza finančnej situácie: V našej spoločnosti vám pomôžeme vykonať detailnú analýzu vašej finančnej situácie a lepšie porozumieť vašim aktuálnym financiám. Spoločne sa zameriame na preskúmanie príjmov, výdavkov, ako aj celkových aktív a pasív. Pomocou nástrojov ako je napríklad finančné modelovanie a cashflow analýzy vieme identifikovať kritické body, ktoré môžu ovplyvniť vašu likviditu a celkovú finančnú stabilitu. Pre jedného z našich klientov v oblasti výroby sme implementovali pravidelné revízie ich príjmov a výdavkov, čo im pomohlo znížiť finančné straty o 20% ihneď v prvom kvartáli.

Stanovenie finančných cieľov: Spoločne stanovíme konkrétne a merateľné finančné ciele, ktoré budú realistické a umožnia nám sledovať váš pokrok a úspech. Ciele nastavujeme v súlade s metodikami SMART, aby boli špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo určené. V praxi sme napríklad pre spoločnosť pôsobiacu v IT sektore stanovili ročný cieľ zvýšiť ich obrat o 30% prostredníctvom zlepšenia interných procesov a marketingových stratégií.

Plánovanie rozpočtu: Pri vypracovávaní rozpočtu sa sústredíme na efektívnu alokáciu finančných prostriedkov na kľúčové oblasti vášho podnikania. Zabezpečíme, aby ste mali dostatok zdrojov na dosiahnutie vašich cieľov. Pre klienta v stavebnom odvetví sme vytvorili rozpočet, ktorý zahrnul rezervy pre nečakané výdavky, čo zmiernilo riziko finančných šokov pri náhlych zmenách trhových podmienok.

Monitorovanie výdavkov: Monitorovanie výdavkov a ich zhodnotenie v kontexte vášho rozpočtu je kľúčové pre udržanie finančnej zdravosti. Identifikujeme oblasti, kde je možné ušetriť peniaze a zvýšiť efektivitu nákladov. Pre reťazec reštaurácií sme zaviedli systém sledovania výdavkov, ktorý umožnil o 15% zníženie nákladov na suroviny bez obetovania kvality služieb.

Optimalizácia cashflow: Pracujeme na optimalizácii cashflow, aby ste mali dostatok likvidných prostriedkov pre každodennú prevádzku. Implementujeme stratégie na zlepšenie inkasa pohľadávok a lepšie riadenie záväzkov. Napríklad, v prípade distribučnej firmy sme zaviedli rýchlejšie fakturačné cykly, čo výrazne skrátilo čas na inkaso a zlepšilo ich operatívnu likviditu.

Investičné rozhodnutia: Podporujeme vás v rozhodovaní o investíciách a zhodnocovaní rizík a výnosov rôznych investičných príležitostí. Zabezpečíme, aby vaše investície boli dobre premyslené a podporovali rast vášho podnikania. Pomocou rozšírených analýz rizík a výnosov sme pre investičný fond pripravili strategický plán investícií do zelenej energie, čo im prinesie predpokladaný nárast hodnoty o 40% za nasledujúce tri roky.

Cieľom nášho business koučingu zameraného na finančný management a rozpočtovanie je pomôcť vám lepšie riadiť vaše financie, dosiahnuť vaše finančné ciele a zabezpečiť dlhodobý finančný úspech vášho podnikania.