mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami

Kurzy – Vedenie hodnotiacich rozhovorov so zamestnancami
Pripraviť vedúcich pracovníkov, ktorí sú v pozícii hodnotiteľa, na vykonanie hodnotenia svojich spolupracovníkov v zmysle platných predpisov firmy. Zefektívniť manažérsku zručnosť a viesť hodnotiaci pohovor ako personálny nástroj motivácie pracovníkov. Každý účastník dostane pracovný zošit v rozsahu cca 30 strán k témam tréningu.

  • získavanie poznatkov o efektívnej komunikácii – aké bariéry sa môžu počas komunikácie objaviť, ktoré konštruktívne a deštruktívne prvky zasahujú do komunikácie
  • identifikovanie cieľov pracovného hodnotenia, predpoklady a psychologické aspekty úspešného vedenia hodnotiaceho rozhovoru a jeho štruktúra
  • spoznávanie zákonitosti spätnej väzby, chýb pri vnímaní a posudzovaní iných, techniky kladenia otázok a aktívneho počúvania
  • oboznámenie sa s vybranými asertívnymi technikami v situáciách hodnotenia, vhodnými na dávanie a prijímanie pochvaly a kritiky
  • spoznávanie zákonitosti motivácie a demotivácie pri vedení ľudí
  • nácvik individuálnej práce s problémovými typmi pracovníkov
  • práca s hodnotiacim hárkom, stanovovanie efektívnych cieľov rozvoja zamestnancov a schopnosť viesť štruktúrovaný rozhovor, formulovať písomné závery
  • nácvik implementačnej porady vo fáze prípravy hodnotenia na svojom oddelení
  • preskúšanie vlastného rozhovoru, dešifrovanie kritérií hodnotenia
  • stanovenie vlastného akčného plánu na zdokonalenie hodnotenia a motivácie pracovníkov

Formy a metódy:
Krátke teoretické vstupy, skupinové cvičenia, výučbový videofilm, obávané hodnotenie, modelovanie situácií, dotazníkové metódy, práca s hodnotiacim hárkom a pracovným predpisom k hodnoteniu zamestnancov, brainstorming, riadená diskusia, masívna spätná väzba.

Výstupné vedomosti:
Po ukončení kurzu účastníci porozumejú systému hodnotenia ako súčasti kompetencií manažéra, nadobudnú praktické zručnosti v používaní metodiky hodnotenia, osvoja si sociálne zručnosti potrebné pri vedení hodnotiaceho rozhovoru, nájdu si vlastný, individuálny prístup k vedeniu a motivovaniu ľudí.