mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Business koučing

Rozvoj komunikačných zručností

Business koučing – Rozvoj komunikačných zručností

Pomáha vám zdokonaliť váš spôsob komunikácie s kolegami, zákazníkmi a obchodnými partnermi, čo vedie k lepšiemu porozumeniu, efektívnejšej spolupráci a úspešnejšiemu dosahovaniu cieľov. Kouč vám poskytuje spätnú väzbu, nástroje a techniky na vylepšenie vašej verbálnej aj neverbálnej komunikácie, aby ste boli úspešní v každom aspekte vášho podnikania.

Analýza komunikačného štýlu: Pomôžem vám identifikovať váš súčasný komunikačný štýl a porozumieť jeho silným a slabým stránkam. Budeme spolu analyzovať, ako komunikujete s ostatnými a aký vplyv má váš spôsob komunikácie na vaše interakcie.

Rozvoj verbálnej komunikácie: Sústredíme sa na zlepšenie vašej schopnosti jasne a presne vyjadriť svoje myšlienky a nápady slovne. Pomôžem vám rozvíjať schopnosť formulovať jasné a zrozumiteľné správy a prezentácie.

Rozvoj neverbálnej komunikácie: Budeme pracovať na zdokonalení vašich neverbálnych komunikačných zručností, ako je reč tela, gestikulácia a mimika tváre. Tieto prvky sú rovnako dôležité ako verbálna komunikácia pri prenose informácií a budovaní vzťahov.

Zlepšenie aktívneho počúvania: Pomôžem vám rozvíjať schopnosť aktívneho počúvania a porozumenia potrebám a perspektív vašich kolegov a klientov. Sústredíme sa na techniky ako paraphrasing, otázky a empatia.

Riešenie konfliktov: Spoločne budeme pracovať na rozvoji zručností v riešení konfliktov a konštruktívnej komunikácie v náročných situáciách. Pomôžem vám naučiť sa efektívne vyjadrovať svoje stanoviská a hľadať kompromisy.

Prax a spätná väzba: Budeme spolu cvičiť rôzne komunikačné situácie a analyzovať ich výsledky. Poskytnem vám spätnú väzbu a podporu, aby ste sa mohli neustále zlepšovať vo svojich komunikačných schopnostiach.

Cieľom business koučingu zameraného na rozvoj komunikačných zručností je pomôcť vám stať sa lepším komunikátorom, čo vám umožní efektívne riadiť tímy, budovať silné obchodné vzťahy a dosiahnuť lepšie výsledky vo vašom podnikaní.