mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Riadenie procesu zmien v modernej organizácii

Kurzy – Riadenie procesu zmien v modernej organizácii
Objasniť oblasť riadenia organizácie v zložitých podmienkach trhového prostredia a pomôcť účastníkom pochopiť systémový prístup k zmenám a riadenie procesu zmeny.

  • nevyhnutnosť zmeny, povaha zmeny, narastanie a vnímanie problému, individuálne vnímanie zmeny a jej zvládanie, explicitné a implicitné donútenie – výhody a riziká
  • typy problémov, hard a soft problémy, zmena ako chaotický problém
  • vplyvy kultúrnych rozdielov a organizačnej štruktúry, problémy rôznych pohľadov a dosiahnutie spoločného pohľadu
  • grafické zobrazovanie, pomôcka pri riadení zmien, všeobecné princípy zobrazovania, typy schém a ich používanie
  • systémový prístup k zmenám, systémové princípy
  • priebeh zmeny a orientácia činností manažéra: rozpoznanie potreby zmeny, plánovanie a získavanie jednotlivcov i skupiny pre zmenu, realizácia a organizovanie zmeny a jej konsolidácia, vyhodnotenie
  • prežívanie zmeny, angažovanosť jednotlivých typov: iniciátor, realizátor, nasledovník, konzervatívec a rebel a ich podpora pri zvládaní zmien
  • prečo sa pracovníci bránia zmene, najčastejšie chyby pri zavádzaní zmien a stratégie zvládania odporu
  • efektívna komunikácia vízie v procese zmeny
  • zavádzanie zmeny do praxe, obmedzujúce podmienky zmien

Formy a metódy:
Individuálna a skupinová práca, manažérske hry, modelové situácie získavania jednotlivcov a skupiny pre zmenu, teoretické vstupy, prezentácie, konzultácie.

Výstupné vedomosti:
Po ukončení budú účastníci ovládať základné charakteristiky, zákonitosti a riziká procesu zmeny, identifikovať príležitosti a naplánovať efektívnu zmenu, zmenu odkomunikovať, zvládať odpor voči nej a zapojiť rôzne typy prijímateľov zmeny adekvátnymi stratégiami, zabezpečiť multiplikačný efekt svojho pôsobenia v prospech zmeny.