mail: pepax@pepax.sk

tel.: +421 911 642 601

Kurzy, tréningy, školenia

Time manažment

Kurzy – Time manažment
Jednou z najdôležitejších úloh v živote človeka je využiť čas čo najefektívnejšie. Ide o základný predpoklad toho, aby bol človek v živote úspešný vo všetkých rolách, ktoré v živote zastáva a práve to je cieľom kurzu Time manažment. Preto je dôležité vedieť s časom narábať. Čím efektívnejšie si zadelíte svoje úlohy, tým viac času vám zostáva na „život“. A nielen to! Time manažment odbúrava stres a pôsobí tak pozitívne na Vaše zdravie. Výsledky nedosahujeme striktnejším plánovaním a naháňaním času, ale okrem samotnej práce aj starostlivosťou o vlastnú spokojnosť, kondíciu a duševnú pohodu. Spokojnejší a motivovanejší človek vďaka svojej vyrovnanosti automaticky pracuje lepšie.

 • roly, pozície a úlohy profesionála a požiadavky na jeho osobnosť
 • profesionálny imidž a požadované správanie
 • sebariadenie – zvládanie stresu v riadiacej funkcii
 • proaktivita a reaktivita
 • osobná efektívnosť a výkonová krivka
 • štyri generácie efektívnej organizácie času
 • zlodeji času a ich eliminácia
 • stanovovanie cieľov a riadenie podľa cieľov
 • životné hodnoty a okruh životných cieľov
 • sebapoznávanie – kariérové kotvy a riadenie svojej kariéry
 • schodisko učenia a proces plánovania svojho rozvoja
 • základné postoje podmieňujúce úspech
 • akčné plány na osobný rozvoj

Výstupné vedomosti:
Po absolvovaní kurzu Time manažment budete poznať metódy a techniky efektívneho využívania pracovného času, dokážete si krátkodobo aj dlhodobo naplánovať prioritné úlohy. Budete vedieť identifikovať rušivé vplyvy – zlodejov času, pochopíte vlastný spôsob hospodárenia s časom a naučíte sa kroky a techniky k lepšiemu zvládaniu time manažmentu.